Algemene Voorwaarden & Betaalinformatie

Versie: 10 maart 2023

Cursus & Workshops tekenen en schilderen

Op deze pagina wordt alles uitgelegd over de teken- en schildercursus en workshop voor kinderen. De reguliere cursus begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De Schilderplaats werkt met een abonnement waar je op ieder moment mee kan beginnen en maandelijks kan opzeggen.

⚠️ Maak je gebruik van subsidie? Dan is er geen mogelijkheid tot restitutie en is de periode van de toekenning van de subsidie bepalend voor de duur van het cursusabonnement. Lees meer onder 'Subsidiemogelijkheden'.

Wat kost een cursusabonnement?

Het abonnement voor de cursus tekenen en schilderen voor kinderen tot 21 jaar kost op dit moment € 33,- per maand.

Lees de informatie goed door want je betaalt het abonnement ook door in de vakanties, terwijl er geen les is en dat zorgt soms voor verwarring.

Zie de voorbeeldberekening onder 'Betaal ik meer met een abonnement dan per les betalen?' voor meer duidelijkheid.

Je betaalt op dit moment ongeveer € 10,50 per keer incl. het gebruik van hoogwaardig teken- en schildersmateriaal voor ongeveer 38 lessen per jaar (excl. schildersdoeken).

De betaalmogelijkheden

Je kan het maandabonnement op twee manieren betalen:

  1. Via maandelijkse SEPA-incasso voor € 33,- per maand.
  2. Maandelijkse facturatie voor € 35,- per maand (iDEAL).

De kosten voor de cursus worden in gelijke maandelijkse delen betaald.

Op het inschrijvingsformulier kan je zelf een keuze maken voor optie 1 of 2 (standaard is optie 1 'SEPA-incasso' aangevinkt).

Kies je voor optie 2 (iDEAL), dan is de prijs € 2,- hoger vanwege de extra afhandelingskosten.

Subsidiemogelijkheden

In bepaalde gevallen heb je recht op (gedeeltelijke) subsidie. Kijk voor meer informatie op:

Als je gebruik maakt van subsidie, dan heb je geen recht op restitutie. De periode van de subsidie is bepalend voor de duur van het cursusabonnement.

Voorbeeld
Je hebt subsidie aangevraagd bij Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een jaar. Het abonnement loopt gelijk met de periode waarop de subsidie betrekking heeft en stopt automatisch.

Betalen van het cursusabonnement

De Schilderplaats factureert het lesgeld per maand (vooruitbetaling) op basis van incasso. Dit doen we uiteraard pas na jouw expliciete toestemming (door een SEPA-machtigingsformulier te tekenen).

Als je het niet eens bent met een afschrijving neem dan even contact met ons op, we komen er samen wel uit.

De incasso vindt plaats per maand en begint altijd in de eerste week van een maand.

⚠️ Begin je niet in de eerste week van de maand? Dan ontvang je een (eenmalig) betaalverzoek voor het aantal losse lessen dat je afneemt. Je betaalt hiervoor het standaard tarief van één les, gemaximeerd tot het geldende maandbedrag.

Voorbeeld
Je hebt een gratis proefles gehad en begint op 15 maart met teken- en schilderles. Tot 1 april betaal je voor het aantal losse lessen dat je volgt. Vanaf 1 april begint de incassering van het maandabonnement (mits het ondertekende machtigingsformulier door mij ontvangen is).

Heb je niet gekozen voor incasso? Dan geldt hetzelfde principe, maar ontvang je, in plaats van een incasso, een factuur per 1 april.

Je kan het standaard tarief van één les vinden onder 'Wat kost een abonnement?'.

Opzeggen van het cursusabonnement

Het maandabonnement kan maandelijks worden opgezegd door het opzeggingsformulier in te vullen. Het abonnement loopt altijd tot en met de laatste dag van de maand (maandelijks opzegbaar). Je moet voor de 1ᵉ van de maand opzeggen, maar bij voorkeur 14 dagen eerder (incasso gaat op de 21ᵉ naar de bank).

Voorbeeld
Als je wilt opzeggen per 1 mei 2022, dan moet je opzegging binnen zijn voor 1 mei.

Zeg je op gelijk met de zomervakantie en valt die niet samen met het einde van de maand? Dan krijg je een deel van het abonnement teruggestort. Je niets te doen, dit gaat automatisch.

⚠️ Als je net voor de vakantie hebt opgezegd en kort na de zomervakantie weer wilt inschrijven, dan ontvang je eerst een factuur voor de periode waarvoor te weinig betaald is.

Waarom een abonnement en niet per keer betalen?

Zo houden we de administratieve kosten zo laag mogelijk en daarmee ook het lesgeld.

Betaal ik door als mijn kind ziek is?

Zie onder 'Kan ik mijn abonnement tijdelijk stopzetten?'.

Kan ik mijn cursusabonnement tijdelijk stopzetten?

Als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals langdurige ziekte, dan kan het cursusabonnement tijdelijk (pauzeren) of permanent stopgezet worden.

Bij kortdurende afwezigheid is er de mogelijkheid om de misgelopen les op een ander tijdstip in te halen. Vul daarvoor het formulier 'Les inhalen' in en lees de voorwaarden onder 'Les inhalen'.

Twijfel je of heb je vragen? Neem dan even contact met mij op, we komen er samen wel uit.

Les inhalen

Als je een keer een les gemist hebt, dan kan je die inhalen nadat je het formulier 'Les inhalen' hebt ingevuld.

⚠️ Het is niet de bedoeling dat dit een structureel karakter krijgt. Je mag daarom maximaal 5 keer per jaar een les inhalen. De Schilderplaats behoudt zich het recht voor om het aantal keer dat je mag inhalen per cursusjaar te wijzigen of stop te zetten.

Wanneer wordt er afgeschreven?

De incasso vindt plaats, per vooruitbetaling, op de 1ᵉ  werkdag van de maand. De incassobatch wordt al eerder naar de bank verzonden. Dit gebeurt rond op de 21ᵉ dag van de maand ervoor. Dat is de dag waarop je ook de factuur ontvangt per e-mail.

Betaal ik meer met een abonnement dan wanneer ik per les betaal?

Nee, door te betalen in gelijke bedragen per maand, middels een incasso, is de administratie eenvoudiger en daardoor kan ik de kosten lager houden.

Voorbeeldberekening
De prijs was in 2021 € 10,50 voor een les van 75 minuten (ca. € 8,50 per uur).

In een heel jaar zijn er ongeveer 38 lesdagen. Dit betekent dat de kosten voor schilder- en tekenles uitkomen op € 399,- per jaar. Dit komt neer op een maandbedrag van ca. € 33,25 (€ 399,- : 12).

Het bedrag blijft dus max. € 10,50 per les, maar het wordt betaald per maand in plaats van per keer.

Ik betaal door in de vakanties, terwijl er geen les is?

Dat klopt inderdaad.

De facturatie geschiedt in gelijke maandbedragen, maar de kosten per les/uur blijven wel gelijk. Dit wordt uitgelegd onder "Betaal ik meer met een abonnement dan wanneer ik per les betaal?"

De kosten zijn dus gelijkmatig verdeeld over het hele cursusjaar.

Je kunt het actuele tarief per les/uur zelf terugrekenen:

  • (maandbedrag x 12 maanden) : 38 lesdagen = tarief per les
  • (maandbedrag x 12 maanden) : 38 lesdagen : 1,25 = tarief per uur

COVID of griepverschijnselen

Wij volgen - wat betreft het openhouden en sluiten van De Schilderplaats - het Basisonderwijs.

Als wij van overheidswege (tijdelijk) moeten sluiten, dan wordt het abonnement gedurende die periode automatisch op pauze gezet.

⚠️ Alleen bij klachten (hoesten, niezen, enz.) verzoeken wij je vriendelijk om je kind thuis te houden. Heeft je kind geen klachten? dan is hij of zij van harte welkom.

Vrijwaring (Disclaimer)

De Schilderplaats (Joanneke Marchal) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen.

De Schilderplaats (Joanneke Marchal) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. De Schilderplaats (Joanneke Marchal) behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren.

De website van de Schilderplaats (Joanneke Marchal) biedt mogelijk ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De Schilderplaats (Joanneke Marchal) staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Auteursrecht (Copyright)

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij De Schilderplaats (Joanneke Marchal) en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schilderplaats (Joanneke Marchal).

E-mail

De inhoud van de e-mailberichten die door of namens De Schilderplaats (Joanneke Marchal) worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen.

De Schilderplaats (Joanneke Marchal) is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van De Schilderplaats (Joanneke Marchal) .